AKADEMIUDDANNELSE

HeaderImage AKADEMIUDDANNELSE

AKADEMIUDDANNELSEN

En Akademiuddannelse i Ledelse er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling på et højt niveau – og giver dig et netværk for livet. Når du vælger en akademiuddannelse i ledelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole, er du godt på vej til at blive en af fremtidens ledere i landbruget.

Det er vigtigt at forholde sig til at akademiuddannelsen i ledelse henvender sig bredt til erhvervssektoren, men at den i dette tilfælde vil være stærkt orienteret i forhold til landbrugsproduktion. Men også til mennesker der beskæftiger sig med de grønne områder herunder naturpleje, vildtforvaltning, miljø, gartneri, skov og naturteknik m.m.

For at sikre dig uddannelses- og arbejdsmuligheder i fremtiden, har Kalø Økologisk Landbrugsskole og Dania Erhverv indgået et samarbejde om akademiuddannelsen i Ledelse.

Uddannelsen stiller store krav til den enkeltes engagement og vilje til at bruge sig selv undervejs, men der er også masser af vejledning fra underviserne og støtte fra studiekammeraterne. Det er et studie man kan følge samtidig med at man har sit normale job og har tid til sin familie således, at det ikke kommer til at påvirke en hverken personligt eller økonomisk. Uddannelsen foregår på deltid, hvorfor du får et fleksibelt studie, hvor du kun er fysisk tilstede i 24 undervisning weekender. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Det er dig som nuværende eller kommende leder, der er i centrum på AU i Ledelse. Derfor tilrettelægges din uddannelse, så den tidsmæssigt passer til en travl arbejdsmæssig og privat hverdag.

Man skal regne med, at der skal bruges lige så meget tid på hjemmearbejde - individuelt og i grupper - som der bruges på den teoretiske undervisning. Og vi vil også rigtig gerne have at arbejdspladserne er åbne for besøg fra holdet.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen, hvilket betyder, at du opnår 60 ECTS på uddannelsen. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af seks moduler, som er delt op på 24 weekender, og det foregår med overnatning og fuld forplejning. Samtlige moduler afsluttes med eksamen, typisk med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Deltageren binder sig for to eller tre moduler ad gangen. Tager man alle seks moduler fås den fulde Akademiuddannelse, som er adgangsgivende til eksempelvis diplomuddannelse.

 

Modul 1

Ledelse i praksis

Modul 2

Lean ledelse i praksis

Modul 3

Erhvervsøkonomi

Modul 4

Organisation og arbejdspsykologi

Modul 5

Det strategiske lederskab

Modul 6

Afgangsprojekt

 

Beskrivelse

Modul 1 – Ledelse i praksis

Modulet handler om ledelsesformer, ledelsesværktøjer og personlig ledelsesadfærd. Det giver dig alle de grundlæggende værktøjer til at håndtere de mange situationer, du oplever som nøgleperson i din organisation.

Indhold:

 • ledelsesforståelse der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/-værktøjer/-stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • analysering og udvikling af egen ledelsesstil
 • ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer
 • udvikling af egen læring og egen praksis
 • metodeteori med fokus på problemformulering og metode.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

 

Modul 2 – Lean ledelse i praksis

Modulets formål er, at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med Lean lederskab, Lean tænkning, kommunikation af Lean samt anvende de vigtigste Lean værktøjer.

Indhold

 • forståelse for Lean ledelse som ledelsesfilosofi, der leder hen på praksisnære teorier/værktøjer/stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • teamledelse som ledelsesværktøj til inddragelse af medarbejderne i driften af Lean
 • kommunikationsrutiner som fx tavlemøder til visualisering, formidling af resultatmål og udvikling af Lean processen
 • arbejdsmiljømæssige forholdsregler og påvirkninger ved implementering af Lean
 • Lean værktøjer og metoder forandringsledelse.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: 

Mundtlig prøve på 30 min. kombineret med et praktisk produkt og en disposition med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, dispositionen og den mundtlige præstation. Der gives én samlet karakter.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

 

Modul 3– Erhvervsøkonomi

Modulets formål er, at den studerende opnår en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Den studerende opnår endvidere indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder.

Indhold

 • virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
 • aktivitetsoptimering
 • totalbudgettering
 • investering og finansiering
 • inddragelse af studie- og fagrelevant praksis.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve.

Ekstern censur.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

 

Modul 4 – Organisation og arbejdspsykologi

Hvordan påvirker forskellige organisatoriske strukturer medarbejderne fysisk og psykisk? På modulet arbejder vi med organisationens struktur, kulturer og processer. Vi analyserer fordele og ulemper ved organisatoriske beslutninger ud fra et medarbejder-, fagforenings- og ledelsesperspektiv og diskuterer virksomhedens menneskesyn og det etiske og sociale ansvar. Målet er således, at du kan tage del i løsningen af organisatoriske problemstillinger samt i organisatoriske forandringsprocesser.

Indhold:

Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektre

 • Organisationsstruktur
 • Styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder
 • Organisationskultur

Arbejdspsykologi

 • Motivation i arbejdslivet
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Team og individer

Metodeteori med fokus på dataindsamling og metode.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt (8 sider) og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

 

Modul 5 – Det strategiske lederskab

Det strategiske Lederskab handler om at analysere, udvikle og gennemføre strategier - i relation til medarbejdere, kolleger og egne ledere på arbejdspladsen. Faget indeholder værktøjer til at agere strategisk på relevant niveau – og til at tage lederskab – for inddragelse, for forandringer og for kompetenceudvikling.

Indhold

 • strategiske teorier og modeller
 • strategisk analyse, udvikling og implementering
 • udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. En proces der skaber ejerskab mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen/afdelingen
 • forandringsprocesser og forandringsledelse
 • personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen
 • metodeteori med fokus på metodetriangulering, teorivalg og metode.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af langt projekt, med ekstern censur og
bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

 

Modul 6 – Afgangsprojekt

Afgangsmodulet handler om, at du skriver en opgave. Formålet med afgangsprojektet er, at det kan dokumenteres, at du på et metodisk og analytisk grundlag kan behandle en kompleks problemstilling i din virksomhed. Afgangsprojektet er som hovedregel en individuel opgave.

Indhold:

 • Formulere og afgrænse en problemstilling
 • Vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode
 • Udarbejde afgangsprojekt

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

Tid og sted

Alle moduler gennemføres på deltid på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Mødetider for de 24 weekender:

Lørdag kl. 08.00 – 15.30

Søndag kl 08.00 – 15.00

Eksamens datoer er ikke fastlagt.

I

3-4 marts

Intro, Ledelse i praksis

2018

17-18 marts

Ledelse i praksis

7-8 april

Ledelse i praksis

14-15 april

Ledelse i praksis

12-13 maj

Lean ledelse i praksis

2-3 juni

Lean ledelse i praksis

II

9-10 juni

Lean ledelse i praksis

23-24 juni

Lean ledelse i praksis

27-28 okt.

Erhvervsøkonomi

10-11 nov.

Erhvervsøkonomi

1-2 dec.

Erhvervsøkonomi

15 – 16 dec.

Erhvervsøkonomi

III

 

Organisation og arbejdspsykologi

2019

 

 

Organisation og arbejdspsykologi

 

Organisation og arbejdspsykologi

 

Organisation og arbejdspsykologi

 

Det strategiske lederskab

 

Det strategiske lederskab

IV

 

Det strategiske lederskab

 

Det strategiske lederskab

 

Afgangsprojekt

 

Afgangsprojekt

 

Afgangsprojekt

14 – 15 dec. 

Afgangsprojekt, afslutning

 

Praktisk information

Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er nuværende og kommende ledere, som ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse samt kendskab til relevante ledelsesværktøjer, som gør en i stand til at påtage sig ansvaret for den daglige drift og ledelse af produktionen på en landbrugsbedrift i Danmark eller i udlandet.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse kræves en af følgende:

 • en relevant erhvervsuddannelse
 • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • en gymnasial uddannelse
 • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Kalø Økologisk Landbrugsskole ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

Tilmelding

Tilmelding via formularen her.

 

Pris

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul. 

Prisen for gennemfører en akademiuddannelse i ledelse i landbrug eksklusivt kost og logi er ca. kr. 60.000,- * 

*Priserne kan blive ændret

  

Statens Voksen Uddannelsesstøtte Akademiuddannelser giver mulighed for at søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). 

Skolen har ikke noget vejledningspligt. Man skal vælge EAdania, som uddannelsessted, når man søger SVU.

Uddannelseslængde

Uddannelseslængden er 80 uger med opstart i marts 2018 og slut i december 2019.