TILMELD DIG AKADEMIUDDANNELSEN

Tilmeldingen er åben
Tilmeld dig

En Akademiuddannelse i Ledelse er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde.

Den giver dig personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling på et højt niveau – og giver dig et netværk for livet. Når du vælger en akademiuddannelse i ledelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole, er du godt på vej til at blive en af fremtidens ledere i landbruget.

Det er vigtigt at forholde sig til at akademiuddannelsen i ledelse henvender sig bredt til erhvervssektoren, men at den i dette tilfælde vil være stærkt orienteret i forhold til landbrugsproduktion. Men også til mennesker der beskæftiger sig med de grønne områder herunder naturpleje, vildtforvaltning, miljø, gartneri, skov og naturteknik m.m.

For at sikre dig uddannelses- og arbejdsmuligheder i fremtiden, har Kalø Økologisk Landbrugsskole og Dania Erhverv indgået et samarbejde om akademiuddannelsen i Ledelse.

Uddannelsen stiller store krav til den enkeltes engagement og vilje til at bruge sig selv undervejs, men der er også masser af vejledning fra underviserne og støtte fra studiekammeraterne. Det er et studie man kan følge samtidig med at man har sit normale job og har tid til sin familie således, at det ikke kommer til at påvirke en hverken personligt eller økonomisk. Uddannelsen foregår på deltid, hvorfor du får et fleksibelt studie, hvor du kun er fysisk tilstede i 24 undervisning weekender. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Det er dig som nuværende eller kommende leder, der er i centrum på AU i Ledelse. Derfor tilrettelægges din uddannelse, så den tidsmæssigt passer til en travl arbejdsmæssig og privat hverdag.

Man skal regne med, at der skal bruges lige så meget tid på hjemmearbejde – individuelt og i grupper – som der bruges på den teoretiske undervisning. Og vi vil også rigtig gerne have at arbejdspladserne er åbne for besøg fra holdet.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen, hvilket betyder, at du opnår 60 ECTS på uddannelsen. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af seks moduler, som er delt op på 24 weekender, og det foregår med overnatning og fuld forplejning. Samtlige moduler afsluttes med eksamen, typisk med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Deltageren binder sig for to eller tre moduler ad gangen. Tager man alle seks moduler fås den fulde Akademiuddannelse, som er adgangsgivende til eksempelvis diplomuddannelse.

Moduler

Modul 1: Ledelse i praksis

Modulet handler om ledelsesformer, ledelsesværktøjer og personlig ledelsesadfærd. Det giver dig alle de grundlæggende værktøjer til at håndtere de mange situationer, du oplever som nøgleperson i din organisation.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

Indhold:
 • ledelsesforståelse der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/ -værktøjer/ -stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • analysering og udvikling af egen ledelsesstil
 • ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer
 • udvikling af egen læring og egen praksis
 • metodeteori med fokus på problemformulering og metode.

Modul 2: Lean ledelse i praksis

Modulets formål er, at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med Lean lederskab, Lean tænkning, kommunikation af Lean samt anvende de vigtigste Lean værktøjer.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform:
Mundtlig prøve på 30 min. kombineret med et praktisk produkt og en disposition med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, dispositionen og den mundtlige præstation. Der gives én samlet karakter.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

Indhold
 • forståelse for Lean ledelse som ledelsesfilosofi, der leder hen på praksisnære teorier/værktøjer/stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • teamledelse som ledelsesværktøj til inddragelse af medarbejderne i driften af Lean
  kommunikationsrutiner som fx tavlemøder til visualisering, formidling af resultatmål og udvikling af Lean processen

 • arbejdsmiljømæssige forholdsregler og påvirkninger ved implementering af Lean
 • Lean værktøjer og metoder forandringsledelse.

Modul 3: Erhversøkonomi

Modulets formål er, at den studerende opnår en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Den studerende opnår endvidere indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve.
Ekstern censur.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

Indhold
 • virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
 • aktivitetsoptimering
 • totalbudgettering
 • investering og finansiering
 • inddragelse af studie- og fagrelevant praksis.

Modul 4: Organisation og arbejdspsykologi

Hvordan påvirker forskellige organisatoriske strukturer medarbejderne fysisk og psykisk? På modulet arbejder vi med organisationens struktur, kulturer og processer. Vi analyserer fordele og ulemper ved organisatoriske beslutninger ud fra et medarbejder-, fagforenings- og ledelsesperspektiv og diskuterer virksomhedens menneskesyn og det etiske og sociale ansvar. Målet er således, at du kan tage del i løsningen af organisatoriske problemstillinger samt i organisatoriske forandringsprocesser.

Metodeteori med fokus på dataindsamling og metode.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt (8 sider) og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

Indhold:
 • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektre
 • Organisationsstruktur
 • Styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder
 • Organisationskultur
Arbejdspsykologi
 • Motivation i arbejdslivet
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Team og individer

Modul 5: Det strategiske lederskab

Det strategiske Lederskab handler om at analysere, udvikle og gennemføre strategier – i relation til medarbejdere, kolleger og egne ledere på arbejdspladsen. Faget indeholder værktøjer til at agere strategisk på relevant niveau – og til at tage lederskab – for inddragelse, for forandringer og for kompetenceudvikling.

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af langt projekt, med ekstern censur og
bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

Indhold
 • strategiske teorier og modeller
 • strategisk analyse, udvikling og implementering
 • udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. En proces der skaber ejerskab mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen/afdelingen
 • forandringsprocesser og forandringsledelse
 • personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen
 • metodeteori med fokus på metodetriangulering, teorivalg og metode.

Modul 6: Afgangsprojekt

Afgangsmodulet handler om, at du skriver en opgave. Formålet med afgangsprojektet er, at det kan dokumenteres, at du på et metodisk og analytisk grundlag kan behandle en kompleks problemstilling i din virksomhed. Afgangsprojektet er som hovedregel en individuel opgave.

Prisen er kr. 10.000,- eksklusiv kost og logi.

Tid og sted

Alle moduler gennemføres på deltid på Kalø Økologisk Landbrugsskole.
Mødetider for de 24 weekender:
Lørdag kl. 08.00 – 15.30
Søndag kl 08.00 – 15.00

Eksamens datoer er ikke fastlagt.

Indhold:
 • Formulere og afgrænse en problemstilling
 • Vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode
 • Udarbejde afgangsprojekt

Praktisk info

Tid og sted

Alle moduler gennemføres på deltid på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Mødetider for de 24 weekender bliver besluttet løbende.

Eksamens datoer er ikke fastlagt.

Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er nuværende og kommende ledere, som ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse samt kendskab til relevante ledelsesværktøjer, som gør en i stand til at påtage sig ansvaret for den daglige drift og ledelse af produktionen på en landbrugsbedrift i Danmark eller i udlandet.

Optagelse

For at blive optaget på en akademiuddannelse kræves en af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse.
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • En gymnasial uddannelse.
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.
 • Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav.

Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Kalø Økologisk Landbrugsskole ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

Uddannelseslængde

Uddannelseslængden er 80 uger med opstart i februar 2019.

Pris

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Prisen for gennemfører en akademiuddannelse i ledelse i landbrug eksklusivt kost og logi er ca. kr. 60.000,- *

*Priserne kan blive ændret

Statens Voksen Uddannelsesstøtte Akademiuddannelser giver mulighed for at søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU).

Skolen har ikke noget vejledningspligt. Man skal vælge EAdania, som uddannelsessted, når man søger SVU.

KONTAKT VORES STUDIEVEJLEDER

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen?
Kontakt os