Spørgsmål?

Ved spørgsmål om ordensregler, normer og samvær kontakt da skolen
Kontakt skolen

Et godt ophold starter med fællesskabet

Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet.
Et fællesskab er godt når alle efterlever de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen bryder sig om at være kontrolleret og irettesat hele tiden, det skaber blot en kultur båret af mistillid og styring.
Tillid og egen styring er noget vi alle vokser af. Derfor er det magtpåliggende at alle samarbejder og bidrager til fællesskabet og søger at man ikke bare selv trives, men bidrager til at andre også trives.
Vi vil helst ikke bruge vores energi og indsats på at håndhæve regler og påpege uhensigtsmæssig adfærd. Derfor har vi ganske få normer som vi forventer at alle bakker op om.

Disse normer tager afsæt i vores værdier, vores erfaringer og god almindelig skik på en dansk landbrugsskole. Du skal have fokus på at arbejde med dig selv i uddannelsesøjemed og det, at skulle kunne klare et job på et landbrug.

Engagement, faglighed og attitude er nøgleord, der definerer vores tilgang til samværet på Kalø.

Vi har 2 overordnede normer for god adfærd:

 • Din adfærd må ikke begrænse andre studerendes muligheder for at gennemføre deres uddannelse på bedst mulig måde.
 • Din adfærd må ikke begrænse din egen mulighed for at gennemføre din uddannelse på bedst mulig måde.

De overordnede normer følges op af nedenstående regler og retningslinjer:

 • Mødepligt, fravær og arbejdstid
 • IT
 • Orden
 • Rygning
 • Euforiserende stoffer, alkohol og rygning
 • Tyveri

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning, gangmøder (herunder rengøring), deltagelse i køkkentjans samt andre obligatoriske arrangementer der eventuelt placeres uden for normal undervisning.

Arbejdstid

Alle skoleforløb på Kalø er fuldtidsstudier. Det betyder, at du skal forvente en arbejdsindsats på 37 timer om ugen. De fordeles mellem lærerstyret undervisning, lektiecafé samt hjemmearbejde.

Sygdom

Ved sygdom og fravær, skal du meddele det til kontoret eller lærerværelset inden kl. 8.00.  Så sørger de for at sygemelde dig resten af dagen.

Ved sygdom skal du sygemelde dig i programmet UDDATA+ inden Kl. 08.00. Ved ankomst får du tildelt en personlig kode til programmet.

Hvis du er så syg, at du ikke selv kan sygemelde dig, må du få fat på en kammerat eller en lærer, der kan hjælpe, evt. også for at tilkalde en læge. Er du syg mere end 1 dag bør du tage hjem til din familie eller nærmeste pårørende.

 

Hvis du er syg eller forsinket, skal du skrive det på UDDATA+ og du skal også kontakte din arbejdsgiver.

HUSK at du skal melde dig syg hver dag – også selv om du har en længevarende periode med sygdom.

Er du syg, har du ikke adgang til skolens spisesal. En klassekammerat er velkommen til at hente mad til dig.

Procedurer ved registrering af bevilget fravær, der ikke skyldes sygdom

Din kontaktlærer skal godkende fraværet, og skrive det ind i UDDATA+. Du skal ansøge om fri senest dagen før, du er fraværende.

For elever under 18 år, sendes automatisk mail til væger ved fravær via Uddataplus.

Følgende giver ret til bevilget fravær:

 • Speciallæge, sygehus og akutte aftaler med tandlæge, læge el. lign. Der kan kræves dokumentation for fravær via lægeerklæring eller kopi af indkaldelse fra speciallæge. Dokumentation afleveres til studievejleder. Skolens leder og din klasselærer har adgang til dokumentationen.
 • Der kan kræves dokumentation for samtalen eller arbejdsgiveren kan kontakte skolen.
 • Skolerelateret arbejde aftalt med skolen, eleven skal registrere årsagen i UDDATA+
 • Officielle eksamener og prøver, der relaterer sig til uddannelsen, samt evt. undervisning uden for skolen.
 • Teoriprøve, køreprøve, glatbane og motorvejskørsel – dvs. IKKE almindelige teori- og køretimer.
 • Forsvarets dag
 • Selve dagen for dødsfald og begravelse i nærmeste familie.

Procedurer ved registrering af ulovligt fravær

Underviseren er ansvarlig for at registrere fravær ved hver lektions start.

Ulovligt fravær

Ved udeblivelse uden besked på UDDATA+ udløser det ulovligt fravær. Det er den enkelte underviser, der kan ændre registreringen.

Elever der kommer for sent registreres med ulovlig fravær hele lektion.

Opfølgning på fravær

Via fraværsstatistik er klasselærer forpligtet til at holde sig ajour med fraværet. Fravær følges som minimum op hver mandag.
Kommer en elev op over 5 % i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder faglærer/klasselærer en indledende samtale.
Kommer en elev op over 10% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en mundtlig advarsel.
Kommer en elev op over 15% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel.
I alle tilfælde orienteres værger for elever under 18 år.

Konsekvenser og sanktioner ved fravær:

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion, der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner.

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i et aftalt tidsrum (registreres som ulovlig fravær)
 • Bortvisning (udskrivning fra skolen)
 • Stop af SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Involvering af forældre/værge, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Ved snyd til interne afleveringer og prøver: Skriftlig advarsel. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til eksamen
 • Ved for sent aflevering af opgave: Tæller som ikke afleveret opgave. Ved opgave forstås både skriftlige og mundtlige afleveringer.
 • Ved snyd til eksamen: Bortvisning fra eksamen, og der kan først aflægges prøve til næstkommende eksamenstermin
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Erstatningskrav ved manglende aflevering af skolens materialer, bøger, computere mv. Der opkræves nypris
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer)
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Syddjurs Rusmiddelcenter)

Andet fravær

Som udgangspunkt skal jobsamtaler mv. placeres uden for undervisningstidspunkterne. Hvis dette ikke kan lade sig gøre (ved f.eks. familiebegivenheder), skal du på forhånd aftale fraværet direkte med din klasselærer eller uddannelseslederen.

Ved fravær er du forpligtiget til, at holde dig orienteret omkring skolearbejdet herunder lektier og meddelelser.

Studerende med uddannelsesaftale

Ved sygdom skal du ligeledes sygemelde dig hos din arbejdsgiver efter de retningslinjer, der er gældende i den pågældende virksomhed.
Øvrigt fravær ud over 1 dag skal også aftales med din arbejdsgiver på forhånd. Din arbejdsgiver skal give sin accept skriftligt i form af en e-mail til din klasselærer.
I sjældne tilfælde kan vi skride til bortvisning eller udmeldelse, hvis ingen af ovenstående samtaler har haft den ønskede effekt.
For studerende under 18 år vil forældre eller værge blive informeret. For studerende over 18 år kan forældre eller værge informeres efter aftale med den studerende.

IT

Alle studerende samt personale har adgang til vores trådløse netværk. Netværket kan belastes til ugunst for alle, når nogen vælger at benytte ulovlige programmer til bl.a. fildeling. Derfor er det naturligvis ikke tilladt at benytte ulovlige programmer endsige at belaste nettet generelt ved at downloade store datamængder.

Orden

 • Generelt – ryd op efter dig, hvor du færdes.
 • Efterlev til enhver tid udmeldte beskeder fra personalet.
 • Service og mad ikke må fjernes fra spisesalen, medmindre der skal bringes mad ved sygdom. Efterlev altid køkkenets anvisninger.
 • Biler skal parkeres på parkeringspladsen.
 • Cykler skal parkeres under halvtaget.
 • Der må ikke medbringes husdyr på skolen.

EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL OG RYGNING

Euforiserende stoffer

Besiddelse og/eller brug af alle former for euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.
Måtte nogen udvise en adfærd som berettiger til mistanke om brug af stoffer, vil der fra skolens side stilles krav om urinprøve. Måtte man undsige sig denne test, medføre det øjeblikkelig bortvisning.

Alkohol

Landbrugsskolen er et sted for mange mennesker med forskellige baggrunde, og det er et læringssted samt en arbejdsplads. Dette betyder, at alle skal tidligt op hver dag for at kunne følge undervisningen eller passe deres arbejde.

 

Derfor har vi følgende regler for alkohol:

 • Der må ikke forefindes eller drikkes alkohol på værelserne eller i værelsesfløjens arealer
 • Der kan nydes alkohol på cafeaftner i Hegnet i tidsrummet kl.19-22. Disse aftner er ikke til decideret fest, endsige umådelig stor indtagelse af alkohol for den enkelte.
 • Der festes kun i weekend (fredag el. lørdag) og udelukkende når der er ansvarlige deltagere fra Hegns- og cafeudvalget tilstede (mindst 2) og altid efter aftale med ansvarlig lærer
 • Alkohol der kan nydes på Landbrugsskolen er begrænset til: øl, vin og Breezers. Stærk alkohol som eksempelvis vodka er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at medbringe dine egne drikkevarer i Hegnet/Cafeen, de skal købes der.

Vi forbeholder os retten til suverænt at lave aftaler med enkelte klasser og elever i forhold til ændrede regler, når evt. alder og erfaring tilsiger det.

Hegnet/cafeen er kun åben for studerende på landbrugsskolen og højskolen. Hvis du vil invitere en gæst, skal du udfylde en gæstetilmelding på kontoret efter gældende regler for gæster.

Rygning

 • Al rygning foregår under udhænget ved Højskolens bygning ”Gadekæret”.
 • Rygning foretaget på værelset medfører rengøring fra ekstern leverandør. Du får en regning på Kr. 2.500.
 • Afmontering af brandalarmer udløser én bøde på kr. 5.000.

Tilladelser fra forældre eller værger

For unge under 18 år, der skal have tilladelse til at indtage alkohol eller ryge, fremsendes til klasselæreren.

Vold og trusler om vold

Vold og/eller trusler om vold over for elever, personale og eventuelle gæster medfører politianmeldelse samt øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri

Medfører politianmeldelse og øjeblikkelig bortvisning.

Kontakt

Måtte der opstå situationer uden for normal arbejdstid som kræver at en fra personalet træder til, kan følgende kontaktes:

Underviser Louise Øe Madsen: 2521 4241

Underviser og driftsleder Frederik Møller: 3061 5001

Forstander Nikolaj Houkjær: 3032 8545

Praktiske oplysninger

Post

Postkassen er placeret ved indgangen til forhallen fra gården. Den tømmes alle hverdage tidligst kl. 8.00. Pakker afhentes på kontoret.

Måltider

Du skal huske at tilmelde dig torsdag middag, hvis du deltager i måltider den efterfølgende weekend.

Hvis du har tilmeldt dig specialmad (vegetarmad eller ej svinekød e.lign.), så husk at melde fra til køkkenet, hvis du ikke deltager i middagsmaden. Middagsmad spises kl. 12.10 præcis. Der er selvbetjening ved øvrige måltider.

Spisetider hverdage:

Morgenmadkl. 07.15 – 07.45
Middagsmadkl. 12.10 – 12.30
Eftermiddagskaffekl. 14.45
Aftensmadkl. 17.30 – 18.15

Spisetider weekender:

Mo-kost (ta’ selv)kl. 07.00-15.00
Aftensmadkl. 17.30-18.00
Aftenkaffekl. 20.30

Gæster

Hvis du får besøg af familie eller venner, skal du senest to dage før deres ankomst gå op på kontoret, melde det samt betale for mad og evt. overnatning. Du giver selv køkkenet besked om dine gæster. Du kan have gæster 2-4 dage – men ikke i længere perioder.

Gæstepriser

Gæstepriser:

Overnatning pr. person
(hvis gæsten kan sove i dit eget værelse, er det gratis)
kr. 130,- pr. overnatning pr. person
Leje af sengelinned og håndklæde.kr. 70,-
Morgenmadkr. 35,-
Frokostkr. 50,-
Aftensmadkr. 50,-

Betales på forhånd til Mobilpay 54789.

Andre oplysninger

Ekspeditionstid på kontoret for elever er: mandag, onsdag og fredag mellem kl. 12.30 og 13.15.

 • Elever, der lejer sengetøj, bytter sengelinned hver anden uge, pris: 120 kr./md. Byttes hos pedellerne, betales på kontoret.
 • Der findes møntvaskeri i kælderen i Rugen, hvor der er sæbe i maskinerne. Poletter kan købes på kontoret, til 12 kr. pr stk.
 • Eleverne afholder selv udgifter til medicin m.v. Skolen har en førstehjælpskasse med begrænset sortiment, der i nødstilfælde kan benyttes. Henvendelse på lærerværelset eller til forstander.

Nyttige telefonnumre

Læger

Lægevagten: 7011 3131

Lægerne Solsortevej: 8637 1255
Solsortevej 10, 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl. 8.00-9.00. Medicin- og tids-
bestilling kl. 9.00-12.00. Konsultation efter aftale.

Læge Marianne Bjerager: 8636 7922
Hovedgaden 11, 1., 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl.8.00-9.00. Konsultation efter aftale.
Tidsbestilling kl. 09.00-12.00

Lægerne Ulrik & Stork: 8637 2888
Birkevej 37, 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl.8.00-9.00. Konsultation efter aftale.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-14.00.

Lægerne Birger Kilde & Tor Skottun: 8637 2888
Telefonkons. kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-14.00.

Læge Claus Tideman-Dal: 8637 2866
Telefonkons. kl. 8.00-9.00.
Medicin- og tids- bestilling kl. 9.00-13.30.

Tandlæger

Linda & Ole Torkov: 8637 1101
Gartnervangen 1, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.15 – 17.00.

Tandlægehuset  Rønde: 7011 0110
Birkevej 9, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.00 – 17.00

Postbutik, Rønde

Postbutik, Rønde
Hovedgaden 49, 8410 Rønde
Åbningstid:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag 14.00 – 17.00
Tirsdag: 10.00 – 17.00